Znajdź w serwisie

.

Dyskusyjny Klub Książki

Godziny otwarcia

Poniedziałek 11.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 16.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 16.00
Piątek 11.00 - 19.00
Sobota   (I i III m-ca) 10.00 - 15.00 

Z naszej galerii

p014.jpg

w.bibliotece.pl

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Biblioteka Narodowa

NPRC 2021-2025

Regulaminy

Regulamin korzystania z usług Biblioteki

Publicznej Gminy Błonie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Prawo do korzystania z Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy Gminy Błonie.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za :

- niezwrócenie  w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

- uszkodzenie, zagubienie materiałów bibliotecznych,

- wydruki z komputera,

- usługi reprograficzne

Wysokość opłat określa Dyrektor Biblioteki odrębnym zarządzeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 2  

1. Przy zapisie do Biblioteki należy:

a) okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców), legitymację studencką, a uczeń ważną legitymację szkolną,

b) zapoznać się z regulaminem korzystania z usług biblioteki,

c) podpisać druk zobowiązania

2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

 

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiada i podpisuje zobowiązanie  rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.

 

§ 3

 Dane osobowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.133, poz.883).

                                                                        

§ 4

1.W bazie przechowywane są następujące dane czytelnika : imię i nazwisko, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub tymczasowego zameldowania, przynależność do grupy społeczno-zawodowej(według klasyfikacji GUS) , numer telefonu kontaktowego.

2.W przypadku osoby niepełnoletnie - imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego.

§ 5

1.Czytelnik wyraża zgodę na rejestrację danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i ich przetwarzania w celach statystycznych i korespondencyjnych.

2.Dane osobowe czytelnika są rejestrowane  przy użyciu systemu informatycznego SOWA -2 i przetwarzane w Bibliotece Publicznej Gminy Błonie .

3.Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie danych osobowych.

 

 

Rozdział II

Zasady i warunki korzystania ze

zbiorów bibliotecznych


§ 6

Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w:

- wypożyczalni – na zewnątrz,

- czytelni – na miejscu.

§ 7

Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych zbiorów.

 

§ 8 

1. Przy wypożyczaniu zbiorów bibliotecznych na zewnątrz czytelnik jest zobowiązany do okazania karty bibliotecznej.

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.

Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

 

2.W przypadku zagubienia karty bibliotecznej  koszt duplikatu wynosi 2,50 złotych

( załącznik nr 1 do regulaminu)

Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić, celem zablokowania konta.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczone zbiory na utraconą kartę, do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.

3. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni , a w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.

4. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 woluminów i 2 książki mówione (audiobooki) na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.

5. Prolongatę można udzielić tylko jeden raz, na kolejny miesiąc.

6. Przedłużenia terminu zwrotu książek czytelnik może dokonać osobiście poprzez internetową obsługę swojego konta, lub telefonicznie.

7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

8. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki odpowiada czytelnik i zobowiązany jest:

a) odkupić ten sam tytuł,

b) odkupić inną, przydatną w bibliotece (po uzgodnieniu z bibliotekarzem),

c) zapłacić aktualną cenę rynkową

9. Za przetrzymanie książki ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1,00 złotych za każdy kolejny miesiąc (załącznik nr 1 do regulaminu).

10. Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych książek.

11.W przypadku nierozliczenia się czytelnika ze zobowiązań wobec biblioteki, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności.

12. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia innych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Rozdział III

Warunki korzystania z Internetu

                                                        

§ 9

Prawo korzystania z komputerów przysługuje każdemu Użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1. Korzystanie z komputera i Internetu w bibliotece służy wyłącznie do celów naukowych, informacyjnych i edukacyjnych.

2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

3. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości

( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna) w celu dokonania wpisu do ewidencji -„Rejestru korzystania z Internetu”.

4. Podczas korzystania z Internetu Użytkownicy mogą liczyć na merytoryczną pomoc dyżurującego bibliotekarza. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

5. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

6. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

7. Limit czasu przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut, w przypadku braku chętnych sesja może być wydłużona.

8. Pracownicy biblioteki mają prawo monitorować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.

9. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go

w konfiguracji zastanej.

 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU

 

Użytkownikowi zabrania się :

1.Korzystania z własnych nośników elektronicznych – dyskietki, dyski, CD-ROM, DVD, przenośnych pamięci.

2. Zmieniania konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.

3. Korzystania z komputera do działalności komercyjnej.

4. Działania powodujące dewastację lub uszkodzenia sprzętu.

5. Łamania zabezpieczeń systemu.

6.Samodzielnego usuwanie usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzenia stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

7. Otwierania i korzystania ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje.

8.Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów nie zgodnych z prawem.

§ 10

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania komputera oraz za sposób korzystania z Internetu.

2. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

3. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione

w Regulaminie.

4. Nieprzestrzeganie ww. zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z komputerów w bibliotece. 

 

PROCEDURA OBSŁUGI KONTA

 

1. Podczas zapisywania czytelnika do Biblioteki i wydawania karty bibliotecznej z numerem tworzone jest wirtualne konto każdego czytelnika. Daje ono możliwość sprawdzenia stanu swojego konta – liczbę i tytuły wypożyczonych książek oraz terminy ich zwrotów.


I. Logowanie

 

1. ze strony głównej „ Katalogu księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Błonie” wybieramy opcję [ZALOGUJ],

2. w polu Numer karty wpisujemy numer karty bibliotecznej np. 2010000001,

3. w polu Hasło wpisujemy ustalone przez siebie hasło,

4. Zaloguj.

 

II. Po zalogowaniu się można:


1. Sprawdzić stan konta klikając w poszczególne opcje:

a/ WYPOŻYCZENIA – stan wypożyczeń, terminy wypożyczeń i  zwrotów,

b/ REZERWACJE – dokonać rezerwacji wybranej książki,

c/ ZAMÓWIENIA- dokonać zamówienia wybranej książki.

2. Prolongować książkę- w tym celu należy rozwinąć zakładkę WYPOŻYCZENIA.

Po ukazaniu się listy wypożyczonych książek należy przy pozycji, którą chcemy przedłużyć kliknąć [PROLONGUJ].

3.Książka nie zostanie przedłużona gdy:

a/ limit przedłużeń został wyczerpany (czytelnik może przedłużyć termin zwrotu książki raz),

b/prolongaty dokonuje się po terminie zwrotu książki [ zakładka PROLONGUJ staje się wówczas nieaktywna],

c/ konto czytelnika zostało zablokowane.

4. Dokonać zmiany hasła- hasłem może być wyrażenie składające się ze znaków alfanumerycznych.

III. Aby się wylogować należy przejść do zakładki [WYLOGUJ].

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe


§ 11

1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U.133,poz.883) i mogą być wykorzystane wyłącznie do:

- rejestracji wypożyczeń

- prowadzenia statystyki bibliotecznej

- egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

2.W bibliotece panuje zakaz palenia tytoniu.

3.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,

a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki, a od jego decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania  do Burmistrza Gminy Błonie.

§12

Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Błonie.    

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku.

Załącznik nr 1 do:

Regulaminu korzystania z usług Biblioteki Publicznej Gminy Błonie

Regulamin ustala ceny usług reprograficznych w Bibliotece Publicznej Gminy Błonie - zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997.art.14 ptk.2).

1. Ustala się następujące ceny :

· odbitka jednostronna A4 0,30 zł.

· odbitka dwustronna  A4 0,60 zł.

2. Za przetrzymanie zbiorów biblioteki ponad termin zwrotu pobierane są opłaty w kwocie:

- dokument audiowizualny – 1 zł.

- książka – 1 zł.

3. Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 2,50 zł.