Znajdź w serwisie

.

Dyskusyjny Klub Książki

Godziny otwarcia

Poniedziałek 11.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 16.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 16.00
Piątek 11.00 - 19.00
Sobota   (I i III m-ca) 10.00 - 15.00 

Z naszej galerii

6.jpg

w.bibliotece.pl

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Biblioteka Narodowa

NPRC 2021-2025

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Błonie

 Biblioteka Publiczna Gminy Błonie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.publiczna.blonie.pl

 Dane teleadresowe jednostki:

Biblioteka Publiczna Gminy Błonie

ul. Jana Pawła II 1b
05-870 Błonie

Data publikacji strony internetowej: 03.10.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.03.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Treści niedostępne

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

zdjęcia nie posiadają opisów meta,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 Data sporządzenia deklaracji

 Deklarację sporządzono dnia 2021.03.03

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 725 47 82

Procedura wnioskowo-skargowa

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

Pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Błonie, ul. Jana Pawła II 1b, 05-870 Błonie.

Osobiście w punkcie zwrotów i wypożyczeń.

Na adres e-mail: bTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dostępność architektoniczna:

 

Biblioteka Publiczna Gminy Błonie, ul. Jana Pawła II 1b, 05-870 Błonie – Biblioteka główna. 

Lokalizacja: Siedziba Biblioteki głównej mieści się w 3 kondygnacyjnym budynku Centrum Kultury w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1b. Obok budynku dostępny jest od strony ul. Norwida parking w odległości ok. 20 m z wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych.

Przestrzeń: Do budynku prowadzi jedno wejście dla użytkowników. Do wejścia do budynku dla użytkowników prowadza dwa stopnie oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Główna recepcja dla budynku znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda posiadająca komunikaty głosowe przystosowana dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji. W pomieszczeniach biblioteki nie ma progów w przejściach, zastosowano płaską powierzchnię, z korytarza dostęp do poszczególnych sal bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. W wypożyczalni znajduje si 1035 pozycji książkowych z dużą czcionką dla osób słabowidzących. Karty biblioteczne nie posiadają opisu w alfabecie Braille’a.

Bariery: W pomieszczeniach biblioteki nie ma pętli indukcyjnych, nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących lub niedowidzących i niewidomych. Biblioteka nie posiada stanowisk komputerowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia w Radzikowie.

Lokalizacja: Siedziba filii mieści się w jednokondygnacyjnym budynku świetlicy wiejskiej w Radzikowie. Przy budynku są miejsca parkingowe. Do pomieszczenia biblioteki prowadzą dwa schodki, bez możliwości podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Przestrzeń: Pomieszczenie biblioteki nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach (zbyt małe przestrzenie pomiędzy regałami, stolikami dla wózków inwalidzkich). Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Bariery: W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Filia w Bieniewicach 

Lokalizacja: Siedziba filii mieści się w budynku szkoły podstawowej w Bieniewicach. Miejsca parkingowe znajdują się na terenie szkoły. Do budynku prowadzi jedno wejście z jednym schodkiem oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Do pomieszczenia filii znajdującej się na I piętrze prowadzą schody bez możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim lub wózkiem dziecięcym.

Przestrzeń: W pomieszczeniu filii bibliotecznej brak miejsca dla wózków inwalidzkich. Do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

Bariery: W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Filia w Górnej Wsi

Lokalizacja: Filia mieści się w budynku OSP w Górnej Wsi. Jest to budynek jednokondygnacyjny do którego prowadzą 2 wejścia od strony ulicy. Wejścia do budynku dla użytkowników jest z poziomu powierzchni gruntu z progiem. Przy budynku znajduje się parking, na którym przewidziane jest miejsce dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem poziomym i pionowym.

Przestrzeń: Punkt obsługi użytkowników znajduje się po lewej stronie w holu głównym. Budynek architektonicznie nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, o kulach. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Filia w Passie

Lokalizacja: Filia mieści się w bloku mieszkalnym na piętrze. Wejścia do budynku dla użytkowników jest z poziomu powierzchni gruntu z progiem. Przy budynku znajduje się parking, na którym przewidziane jest miejsce dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem poziomym i pionowym.

Przestrzeń: Budynek ani pomieszczenia biblioteczne architektonicznie nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, o kulach. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.