Znajdź w serwisie

.

Dyskusyjny Klub Książki

Godziny otwarcia

Poniedziałek 11.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 16.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 16.00
Piątek 11.00 - 19.00
Sobota   (I i III m-ca) 10.00 - 15.00 

Z naszej galerii

pa9.jpg

w.bibliotece.pl

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Biblioteka Narodowa

NPRC 2021-2025

Godziny otwarcia placówek bibliotecznych w okresie epidemii

 

 

Procedury funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Błonie na czas epidemii COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Biblioteka Publiczna Gminy Błonie wznawia swoją podstawową działalność od dnia 5 maja 2020 roku opartą na wypożyczeniach, jednak z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zarówno dla Czytelników jak i dla Bibliotekarzy.

Ustala się godziny otwarcia placówek bibliotecznych:

Biblioteka w Błoniu

Poniedziałek, Środa, Piątek  13:00 – 18:00

Wtorek, Czwartek   10:00 – 15:00

Filia w Górnej Wsi

Czwartek 12:00 - 16:00

Sobota 10:00 - 14:00

Filia w Passie

Wtorek, Czwartek 12:00 - 16:00

Filia w Radzikowie

Poniedziałek, Środa, Piątek 13:00 - 17:00

Filia w Bieniewicach

Poniedziałek 14:00 – 18:00

Środa, Czwartek 14:00 – 17:00

1.                Zasady bezpieczeństwa dla użytkowników.

 1. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece tj. 1 osoba wypożyczająca z tym, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie trójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby. Pozostali użytkownicy czekają na holu z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m.
 2. Działalność bibliotek ze względów bezpieczeństwa będzie na początku ograniczała się  do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania książek. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru
  i pomieszczeń bibliotecznych. Wypożyczenia będą się odbywały przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Punkt wypożyczenia będzie zabezpieczony pleksą. 
 3. Przy wejściu do biblioteki będzie zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Zwrot książek będzie się odbywał wyłącznie w wydzielonym miejscu przy wejściu do biblioteki – (użytkownik zostawia książki w wyznaczonym miejscu. 2 razy w ciągu zmiany pracownik przenosi je do miejsca kwarantanny). Każda zwrócona książka obowiązkowo będzie przechodzić 5-dniową kwarantannę w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 5. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie zakrywanie twarzy maseczką ochronną, dezynfekowanie dłoni przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznej odległości. Użytkownik bez maski nie zostanie obsłużony.
 6. Czytelnicy będą mogli zamawiać książki (telefonicznie, mailowo, przez konto w katalogu on-line)
  i odbierać je w placówce.
 7. Do odwołania nie będą się też odbywały spotkania, imprezy i wydarzenia w bibliotekach.
 8. Zamknięte będą czytelnie, nie będzie można korzystać z miejsca do pracy w bibliotece oraz
  z komputerów.
 9. Toalety dla użytkowników są nieczynne.
 10. Pracownicy powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych
  i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 11. Stanowiska pracy wyznaczone są z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami. Na terenie biblioteki może przebywać jednocześnie maksymalnie do 3 pracowników
  ( jedna osoba na stanowisku wypożyczeń, jedna w pomieszczeniu biurowym, jedna osoba zajmuje się zwrotami – przenoszenie książek z punktu zwrotów do miejsca kwarantanny). Wyznaczone są w budynku toalety dla  pracowników. Wydzielone miejsce  do spożywania posiłków w pomieszczeniu socjalnym biblioteki. Ze względu na niska liczbę personelu dostosowano godziny otwarcia biblioteki tak, aby pracownicy mogli pracować w systemie jednozmianowym z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 12. Pracownicy zobowiązani są do kompleksowego dbania o higienę, tj. częstego mycia rąk i ich dezynfekcji, stosowania ochrony twarzy i rąk, czyli maseczek, rękawiczek, itp.  Należy pamiętać  aby regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić i dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty oraz pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy również pamiętać o częstym wietrzeniu pomieszczeń bibliotecznych.

2.                Zasady bezpieczeństwa dla pracowników.

 1. Pracownicy powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych
  i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 2. Stanowiska pracy wyznaczone są z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami. Na terenie biblioteki może przebywać jednocześnie maksymalnie do 3 pracowników
  ( jedna osoba na stanowisku wypożyczeń, jedna w pomieszczeniu biurowym, jedna osoba zajmuje się zwrotami – przenoszenie książek z punktu zwrotów do miejsca kwarantanny). Wyznaczone są w budynku toalety dla  pracowników. Wydzielone miejsce  do spożywania posiłków w pomieszczeniu socjalnym biblioteki. Ze względu na niska liczbę personelu dostosowano godziny otwarcia biblioteki tak, aby pracownicy mogli pracować w systemie jednozmianowym z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 3. Pracownicy zobowiązani są do kompleksowego dbania o higienę, tj. częstego mycia rąk i ich dezynfekcji, stosowania ochrony twarzy i rąk, czyli maseczek, rękawiczek, itp.  Należy pamiętać  aby regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić i dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty oraz pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy również pamiętać o częstym wietrzeniu pomieszczeń bibliotecznych.

3.                Procedury zapobiegawcze: podejrzenie obecności wirusa u pracowników.

W przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem Pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Błonie zostanie wdrożona procedura według wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce. Przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. tj.:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie lub drogą mailową Dyrektora o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź o objęciu kwarantanną.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik natychmiast zostaje odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Zostaje wstrzymane przyjmowanie osób/użytkowników.
  O zaistniałej sytuacji zostaje poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
  w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
 3. Zostaje ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Zostaje przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.                Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoby, która była użytkownikiem biblioteki w przeciągu ostatnich 30 dni.

W przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem  u osoby/ użytkownika Biblioteki Publicznej Gminy Blonie zostanie wdrożona procedura według wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. tj.:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba/użytkowni nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zaistniała sytuacja zostaje zgłoszona do administratora obiektu, celem ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Zostaje ustalona lista pracowników oraz osób/użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała  osoba/użytkownik.
 4. O zaistniałej sytuacji zostaje poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
  w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
 5. Zostaje wdrożona procedura zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dotycząca osób, które miały kontakt z zakażonym, procedury dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
 6. Użytkownik  nie stosujący się do wytycznych funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Błonie
  w trakcie epidemii wirusem SARS-CoV-2 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 7. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Błonie.
 8. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki.
 9. Powyższe zasady wprowadzono z myślą o bezpieczeństwie Czytelników i pracowników Biblioteki.
  W miarę rozwoju sytuacji będziemy reagować i na bieżąco i wprowadzać zmiany funkcjonowania biblioteki. 
 10. Niniejsze procedury obowiązują od 4 maja 2020 roku.

5.                Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik  nie stosujący się do wytycznych funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Błonie
  w trakcie epidemii wirusem SARS-CoV-2 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Błonie.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki.
 4. Powyższe zasady wprowadzono z myślą o bezpieczeństwie Czytelników i pracowników Biblioteki.
  W miarę rozwoju sytuacji będziemy reagować i na bieżąco i wprowadzać zmiany funkcjonowania biblioteki. 
 5. Niniejsze procedury obowiązują od 4 maja 2020 roku.